Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

jankott
6357 eb5e
jankott
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viausmiechprosze usmiechprosze
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viausmiechprosze usmiechprosze
jankott
2160 6957
Reposted fromrol rol viablank-page blank-page

June 30 2015

jankott
3095 83f7
Reposted fromverronique verronique viamaua maua

June 13 2015

jankott
Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę.
— Bolesław Prus
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viamaua maua

June 07 2015

7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viathebelljar thebelljar
jankott
8253 a3c3
Reposted fromkarahippie karahippie
jankott

June 06 2015

May 31 2015

jankott
4684 c8d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaua maua
4963 6c69
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
7617 1395 500

egonschiele-art:

Self Portrait as St. Sebastian, 1914

Egon Schiele

Reposted fromel-kaktus el-kaktus

May 28 2015

May 27 2015

jankott
8074 d2c5
Reposted fromshepard shepard viaBloodMoon BloodMoon
jankott
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viaBloodMoon BloodMoon
jankott
jankott
Reposted fromdarthsadic darthsadic viafatu fatu

May 18 2015

jankott
Budzić się rano i starać się odtworzyć sen po to, żeby uporać się z podejrzeniem, że sen powiedział o nas więcej, niż chcemy na jawie wyznać.
— Czesław Miłosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl